Tanec ako splnený sen
28. septembra 2021

Budem úplne osobná. Tanec milujem. Teda hlavne ten klasický – balet. Intenzívne ním žijem už roky vďaka mojej dcére, ktorá baletí od 4 rokov a dnes študuje tanec na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Keď som zistila, aké sú deti s Downovým syndrómom muzikálne a rytmické a väčšina z nich tanec miluje, zrodil sa sen… Sen o baletnom štúdiu pre naše deti… Stále ho nosím v hlave…

Preto keď som sa dozvedela o iniciatíve štúdia Balanse (vtedy ešte Fly studia v Poprade), ktoré avizovalo otvorenie tanečných kurzov pre deti so zdravotným znevýhodnením, bola som nadšená. Zrazu môj sen začal plniť niekto iný. A to sa počíta. 19. apríla 2021 otvoril svoju náruč pre deti s rôznymi typmi zdravotného znevý- hodnenia Tanec snov. Medzi malými ta- nečníkmi na parkete nájdete aj naše diev- čatká s Downovým syndrómom – Lucku, Leu, Lujzu a Adelku. Aká je genéza príbehu Tanca snov, nám porozprávala majiteľka tanečného štúdia Balanse pani Eva Čapková, ktorej som položila niekoľko konvenčných otázok.

AKO VZNIKLA MYŠLIENKA VYTVORIŤ TANEČNÝ KURZ PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM?

Myšlienka Tanca snov – kurzu pre deti so špeciálnymi potrebami nemá termín, zrela postupne a dlhodobo. Impulzy som dostávala od bežných detí, ktoré k nám chodia na balet. Sledovala som, aké sú šťastné dievčatká, ktoré chodia na balet, a často som si predstavovala, akými šťastnými by mohli byť aj deti so zdra- votnými znevýhodneniami, keď sa budú v zrkadle sledovať, ako tancujú. Čoraz častejšie som si predstavovala konkrétne situácie, ako by tancovali či ako by vyzerala štruktúra hodiny. Pôvodne sme plánovali balet len pre dievčatá, ale po úvahe sme chceli dať priestor a možnosť aj chlapcom, preto sme tanečné hodiny už neprezentovali ako baletné a kurz dostal názov Tanec snov. Tanec snov preto, lebo v našom tanečnom štúdiu chceme plniť sny všetkým deťom, teda aj deťom so zdravotným znevýhodnením, pretože aj ony, presne tak ako všetky ostatné deti na svete, snívajú a chcú tancovať – či už balet, ľudovky, alebo hip-hop. Chcú tan- covať pred zrkadlom, počúvať hudbu – chodiť na tanečný krúžok a my sme im to chceli umožniť. Aby okrem rehabilitácií a rôznych terapií mohli s hrdosťou pove- dať, že chodia tancovať. Tento rok vo feb- ruári sme svoj zámer vytvoriť tanečný kurz pre deti so špeciálnymi potrebami zverej- nili na sociálnej sieti. A potom už zostá- valo len čakať na uvoľnenie pandemických opatrení. Prvé hodiny boli úžasné. Neve- deli sme presne, čo vlastne očakávať, ale dovolím si tvrdiť, že som to vedela, že to bude krásne a uvoľnené, že deti budú šťastné. Možno sme sa stretávali skôr s obavami rodičov, ako sa deti adaptujú a ako sa budú správať, ale všetko bolo úžasné. Po prvej hodine sme si uvedomili, že chceme ísť ďalej, preto sme začali zháňať sponzorov. Deti k nám totiž cestujú aj z väčších vzdialeností, preto sme chceli minimalizovať náklady rodín na tanečný kurz a vďaka sponzorským darom im ponúknuť hodiny tanca zdarma. Tancom snov chceme plniť sny nielen deťom, ale aj rodičom. Deťom ponúkame aktivitu, ktorá im spôsobuje radosť, nespôsobuje bolesť a lieči aj psychicky. Sme štúdio Balanse, je preto logické, že deti k nám chodia pre hľadanie rovnováhy nielen tej fyzickej, ale predovšetkým psychickej.

AKÁ DLHÁ BOLA CESTA OD NÁPADU K REALIZÁCII?

Od nápadu k realizácii to trvalo asi dva mesiace. Otvorenie kurzu trochu zdržala pandémia. Pôvodne sme kurz ale pláno- vali otvoriť až v septembri 2021, ale keď sa nám začali ozývať prví rodičia, hľadali sme prvý možný termín, aby sme mohli začať. V štúdiu boli povolené takéto akti- vity od 19. apríla a vtedy sme aj začali. 19. apríla 2021 bola prvá hodina. MÁTE NEJAKÚ OSOBNÚ

SKÚSENOSŤ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM?

Osobnú skúsenosť s deťmi so zdravot- ným znevýhodnením nemám. Kdekoľvek som bola a videla som tieto detičky, či už to bolo na ulici, v obchode či v televízii, mala som potrebu prísť k nim a pomojkať ich, postískať a zobrať ich na ruky. Chcela som dokonca študovať špeciálnu pedago- giku, ale zabrzdil ma strach, že ma na ško- lu nevezmú. Nakoniec som vyštudovala učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl. Počas svojej praxe som v škole stretla chlapčeka s Downovým syndró- mom, ktorý mi dodával energiu, dokázal mi urobiť pekný deň a práve vďaka nemu som večer doma rozprávala zážitky z vyu- čovania v tej triede. Volal sa Nikola a robil mi deň čarovným. To bola jediná moja skúsenosť.

KOĽKO DETÍ NAVŠTEVUJE KURZ?

Momentálne k nám na Tanec snov chodí 10 detí. Keďže tieto deti sú často odcestované na rôznych pobytoch, reha- bilitáciách a terapiách, nechodia pravi- delne, ale to neprekáža – každá hodina je pre ne veľký zážitok. Hodina prebieha, keď sú aspoň dve deti, vtedy učí jedna lek- torka. Ak je hodina naplnená plným počtom, čo je päť detí, učia dve lektorky. Deti k nám do Popradu dochádzajú z Pre- šova, Spišskej Belej či z Dobšinej, nie sú to len Popradčania.

AKO PREBIEHAJÚ LEKCIE?

Lekcia sa začína prípravou štúdia, zapneme sterilizátor vzduchu, vyvetráme, nakrájame ovocie a už prichádzajú deti s rodičmi. Rodičia sú na hodinách vítaní, ale ak to dieťatko nevyžaduje, môžu pokojne odísť a tráviť čas vo svojej réžii. Čo sa týka lekcie, začína sa rozcvičkou, potom nasleduje tanec na rôzne hity. Ak je možné skladbu dramaticky stvárniť po- hybmi na text piesne, tak to tak robíme, čo podporuje aj kognitívne schopnosti detí. Dynamickejšie piesne potom vystriedajú pomalšie skladby, pri ktorých robíme strečing a naťahujeme sa. Využívame pri tom napríklad aj bublifuk, keď sa deti naťahujú za bublinami. Hra s bublifukom a naťahovanie sa za bublinami, snaha dočiahnuť a chytiť ich sú veľmi účinné na rozvíjanie motoriky. Na konci hodiny je čas na rozprávky. Deti ležia na podložkách prikryté dekami, relaxujú a počúvajú roz- právku, ktorú sprevádza zvuk indických misiek, na ktoré má naša lektorka kurz a ktoré majú terapeutické účinky. Touto časťou sa hodina končí, ale ešte môže nasledovať bublinková šou, teda veselá diskotéka s bublifukom.

MÁ PRÁCA S DEŤMI SO ZNEVÝHOD- NENÍM SVOJE ŠPECIFIKÁ? AKÉ?

Má, pretože tieto deti často poznajú len terapie, a väčšinou sú to individuálne lek- cie v zostave rodič – dieťa – terapeut. Z tohto dôvodu sa zameriavame na deti už od troch rokov práve preto, aby boli v ko- lektíve a aby sme im poskytli to, čo im neposkytujú rehabilitačné a terapeutické aktivity. Špecifikum týchto detí je aj v intenzite prežívania tanečnej hodiny. Je viditeľné, ako ich aktivity napĺňajú, ako žiaria šťastím a usmievajú sa.

SÚ DETI S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM ODLIŠNÉ OD SVOJICH ROVESNÍKOV? AK ÁNO – V ČOM?

Môžem to charakterizovať len na zákla- de toho, čo vidím na hodinách v štúdiu. Deti s Downovým syndrómom sa príliš nelíšia od bežných detí. Nasledujú inštrukcie a vedia sa sústrediť podobne ako bežné deti v tomto veku, to znamená, že raz áno, raz nie: Mnohé ich dokáže roz- ptýliť a vyrušiť, ale odlišnosť od ich bež- ných rovesníkov je minimálna. Čo sa týka pohybu, deti s Downovým syndrómom sú veľmi flexibilné a ohybné. Napr. Leuška nemá problém urobiť špagát ako gymnas- tka. Preto by sme boli radi, keby väčšie dievčatká, Leuška a Lucka, navštevovali hodiny baletu s bežnými deťmi.

UVAŽOVALI STE AJ O INKLUZÍVNYCH TANEČNÝCH KURZOCH, KDE BY POPRI SEBE TANCOVALI BEŽNÉ DETI A DETI SO ZNEVÝHODNENÍM?

Už teraz sú naše kurzy inkluzívne, pre- tože s deťmi so zdravotným znevýhod- nením prichádzajú aj ich bežní súrodenci, ktorí sú u nás vítaní. Prítomnosť súro- denca niektoré deti priam vyžadujú, aby sa cítili komfortne a bezpečne. Do budúc- nosti sa nebránime ani myšlienke zaradiť na hodiny aj bežné deti, zatiaľ však hodiny Tanca snov považujeme z kapacitného hľadiska a aj vďaka prítomnosti súroden- cov za správne vyvážené.

AKÁ JE ODOZVA NA TANEČNÝ KURZ VO VAŠOM OKOLÍ?

Odozva na kurz je veľmi pozitívna, ľudia našu iniciatívu oceňujú a sú aj zvedaví a veľa sa pýtajú. To sme využili a zriadili sme pokladničku, do ktorej môžu na Ta- nec snov prispieť aj finančne. Za vyzbie- rané peniažky sme zobrali detičky aj s ro- dičmi do Cat Cafe. Chceli sme im dopriať kontakt s mačičkami, ktoré majú tiež tera- peutické schopnosti. Máme veľmi pozitív- nu spätnú väzbu od ľudí.

ČO VÁM TÁTO AKTIVITA DALA?

Nielen dala, ale stále nám dáva – nové skúsenosti, nové poznatky. Deti nás neus- tále posúvajú vpred a formujú nás. Nad- viazali sme nové priateľstvá. Rodičia a deti tvrdia, že sú vďaka nám šťastní, my tvrdíme, že sme šťastní vďaka nim. My dodávame energiu im, oni dodávajú ener- giu zase nám. Je to krásna spolupráca založená na výmene šťastia a radosti. Pre nás je neopakovateľné vnímať výnimoč- nosť týchto detí a aj ich rodičov. Naším cieľom je získať v živote týchto detí pevné miesto, aby sa k nám rady a dlhodobo vracali. Mám zimomriavky. Z toho, že stále existujú krásni blázni, ktorí sú ochotní robiť veci pre radosť a úsmev iných a pre dobrý pocit. Z toho entuziazmu a nasa- denia, ktoré sa skrýva v tomto projekte. Z rozprávania pani Čapkovej. Z toho, že našla ďalších dobrých ľudí vo firme Ascencio Holding, s. r. o., ktorá Tanec snov podporila sponzorsky. Vďaka tejto firme, vďaka sume vyzbieranej v rámci 2 % z dane cez Sasacentrum v Poprade a aj vďaka súkromným donorom môžu deti so zdravotným znevýhodnením navštevo- vať tanečné hodiny zdarma. Dobrí ľudia ešte žijú.

Zdroj: Slnečnica 3/2021