Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Balanse, s. r. o. Grossova 4602/5, 058 01 Poprad, IČO: 52673154, DIČ: 2121111575, Prevádzka: Štúdio Balanse, Partizánska 86 A, 058 01 Poprad (ďalej len “ poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania a centrum, kde sa realizuje – baletná gymnastika, cvičenie so zdravotne a sociálne znevýhodnenými deťmi a v oblasti vykonávania športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre detí, študentov a verejnosť.

VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom a Klientom pri poskytovaní a využívaní Služieb priamo v Centre Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom jeho Webovej stránky a upravujú ďalšie právne vzťahy, ktoré s tým súvisia.

Odlišné práva a povinnosti od VOP si môžu Prevádzkovateľ s Klientom individuálne dohodnúť formou samostatnej písomnej zmluvy. V takom prípade majú takéto dojednania prednosť pred ustanoveniami VOP.

2. Prihlásenie do kurzu

Klient resp. rodič objednáva / resp. prihlási dieťa / na kurz vyplnením prihlášky na webovej stránke https://balanse.sk. Prihlásenie sa do kurzu je následne potvrdené mailom od prevádzkovateľa, kde sú uvedené platobné podmienky a pravidlá pre účasť na kurze. Ak sa Klient resp. rodič rozhodne navštevovať tanečný alebo pohybový kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu pred jeho začatím. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa, realizovaný prevodným príkazom. V prípade predčasného jednostranného ukončenia kurzu klienta alebo dieťaťa z akéhokoľvek dôvodu (napr. zdravotné) sa kurzovné nevracia. Náhradné hodiny nie je možné uplatňovať.

Aktuálne ceny kurzov pre jednotlivé druhy sú zverejnené na stránke – https://balanse.sk.

3. Realizácia platby

Na identifikáciu platby použite Vaše číslo objednávky. Objednávka nebude platná pokiaľ peniaze nedorazia na náš účet.

Číslo účtu: SK1311000000002945077022

Doplniť do poznámky: uveďte celé meno a priezvisko dieťaťa.

Doklad o zaplatení Vám príde e-mailom po prijatí platby.

Vyúčtovacia faktúra o zaplatení Vám príde mailom po prijatí platby, na základe ktorej sa môže dieťa zúčastniť kurzu.

Uvedenú faktúru doneste ako doklad, na základe ktorého sa budete prezentovať pred začatím kurzu.

4. Zmena a zrušenie kurzu zo strany poskytovateľa

Doba kurzu je naviazaná na školský kalendárny rok, podľa jednotlivých rozvrhov uvedených na stránke www.balanse.sk.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu v súvislosti s neočakávanými udalosťami a rozhodnutiami stanovenými Vládou SR, ÚVZ SR, resp. ich aktuálnymi záväznými vyhláškami. 

V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia lekcie alebo dočasného prerušenia kurzu bude Klient resp. rodičom poskytnutý

náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom alebo bude stanovený organizátorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní emailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky. V týchto prípadoch Klient resp. rodič nemá nárok na finančnú kompenzáciu.

V prípade sviatkov bude dohodnutý náhradný termín vynechanej tanečnej hodiny. Informácie ohľadom náhradných termínov vynechanej hodiny dostanú zákazníci vopred prostredníctvom emailu, sociálnych sietí alebo telefonicky.

 1. Reklamačný poriadok

Klient resp. rodič môže akékoľvek svoje reklamácie a podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu info@balanse.sk, alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke poskytovateľa https://balanse.sk/. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov Klient a   vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa služieb za nedostatky   poskytnutej Služby a vybavenie reklamácie.

Klient má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté Služby   nižšieho  rozsahu.

Uplatnenie reklamácie:

 1. V prípade, že Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť   predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez   zbytočného odkladu, u Poskytovateľa služieb, emailom alebo písomne na hore uvedenej adrese. V prípade ústneho   reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v   plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná Zodpovedná osoba Poskytovateľa   služieb spísať s Klientom Reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí   reklamácie.
 2. Poskytovateľ resp. Zodpovedná osoba spíše   reklamáciu Klienta do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne   okolnosti reklamácie.
 3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady   okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť   posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.
 4. Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod   reklamácie    preukázateľne skutkovo podložiť.
 5. Pokiaľ Klient preukáže Zodpovednej osobe vybavujúcej reklamácie   podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári   uvedú.
 6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše Zodpovedná   osoba. Klient dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom   potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.
 7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených   prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zhodnotenie stavu služby Klient je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený   v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Ak si Klient uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby,   ktorá je mu poskytnutá alebo už bola poskytnutá, Poskytovateľ služieb alebo Zodpovedná   osoba je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností   rozhodnúť o reklamácii.
 2. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie Klienta, je povinná   Zodpovedná osoba   vykonať riadny zápis   o vybavení reklamácie.

Dôvody odmietnutia reklamácie:

 1. Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu,   inak mu právo na reklamáciu zaniká.
 2. Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služieb  menšieho rozsahu  spôsobené samotným Klientom alebo iným Klientom.
 3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby v dôsledku vyššej moci   – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom,   vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo   teroristického útoku, občianska vojna. Neočakávanými udalosťami a rozhodnutiami stanovenými Vládou SR, ÚVZ SR, resp. ich aktuálnymi záväznými vyhláškami. V takýchto prípadoch bude reklamácia   odmietnutá.

Spolupráca Klient a pri vybavovaní   reklamácie:

 1. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie,   najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav,   špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod…
 2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí Klient umožniť Poskytovateľovi   resp. Zodpovednej osobe, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.
 1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje klientov za účelom:

–        Registrácie Klienta – v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, adresa bydliska),

–       Marketingu – zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).

Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva  počas kurzu. Po ukončení právneho vzťahu a usporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s poskytovanými službami, uchováva Prevádzkovateľ osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to maximálne po dobu 24 mesiacov, alebo do doby, než Klient súhlas odvolá. Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje vymazaním.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 • spracované osobné údaje Klientov použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 • nesúhlasom so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia registrácie a poskytnutia služieb.

Klient má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje  spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Prevádzkovateľ vopred informuje Klientov o zámere vyhotoviť fotografie, obrazové a zvukové záznamy v súvislosti s plánovanými skupinovými cvičeniami a ich zverejnenie na webových stránkach a sociálnych sieťach a to na reklamno-marketingové účely, ktoré vykoná len na základe výslovného súhlasu Klientov.

Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://balanse.sk/ochrana-sukromia/.

 1. Alternatívne riešenie sporov

1.Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015Z.z.

2.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

3.V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa napredávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho

riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa§12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.Formou ARS môžu byť riešené spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od – 25.08.2021